สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร เจ้าหน้าที่รับสมัครจะไม่รับเอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ