เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 23 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแพรกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564 ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2703-7901-2 ต่อ 107 หรือทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th