โรงพยาบาลตาคลี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์