ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรกรอกข้อมูลลงใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน (เอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสมัครได้) ส่งมายัง งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เลขที่ 157 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 (ดูจากวันประทับตราส่งเอกสารจากขนส่ง ประเภทต่าง) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคาร กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โทรศัพท์ 05625 5451 ต่อ 170, 175 ทั้งนี้ผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ