องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
**สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร