สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างเจลล้างมือก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร
2) ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือการบริการส่งพัสดุของเอกชน