โรงพยาบาลหนองไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารต่างได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ณ โรงพยาบาลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 056-781113-4 ต่อ 102, 094-2273537 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองไผ่)