สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2564 ผู้ประสงค์สมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงลายมือชื่อ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดให้ครบถ้วน ส่งมาที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เลขที่ 170 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 วงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบ ทั้งนี้ จะถือวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร