สำนักงาน ปปส. ภาค 7 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 จำนวน 13 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านติดตามผลการ ดำเนินงานงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผนงบประมาณ และอำนวยการกาคประชาชน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานระบบงานภายในสนับสนุนงานพัสดุและอาคารสถานที่) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุน และช่วยเหลืองานอำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประสานงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์ข่าวและ เฝ้าระวังในระดับพื้นที่) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์ข่าวและ เฝ้าระวังในระดับพื้นที่) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านกลั่นกรอง) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านกลั่นกรอง) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 12. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 13. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุนและช่วยเหลืองานอำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่อื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th และ https://www.oncb.goth/ONKB_OR7/Pages/default.aspx ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์ และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
*สำนักงาน ปปส.ภาค 7 เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร