ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 18 อัตรา

กรณีสมัครด้วยตนเอง รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร.02-502-2345 ต่อ 3665 หรือ 02-502-2308 สามารถ Download ใบสมัครงานได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th)