มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. และส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail ตามตำแหน่งที่ตนเองสมัคร ดังนี้
(1) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส่งไปยัง E-mail : work01@nu.ac.th
(2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่งไปยัง E-mail : work02@nu.ac.th
(3) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่งไปยัง E-mail : work03anu.ac.th
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1113