สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

รายละเอียด ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา
  2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,590 .-บาท และค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 2,000.-บาท

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย (ตำแหน่ง พี่เลี้ยง เพศหญิง และตำแหน่ง คนงาน เพศชาย)
(2) อายุระหว่าง 20-50 ปี
(3) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(4) ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ต้องมีประสบการณ์การดูแลเด็ก
(5) ตำแหน่ง คนงาน มีประสบการณ์ งานช่าง เช่น ซ่อมก๊อกน้ำ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า งานสวน เป็นต้น
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบของทางราชการ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เคย ถูกลงโทษทางวินัย ถูกเลิกจ้าง หรือมีประวัติที่กระทำความผิดเกี่ยวกับ การกระทำความรุนแรงต่อเด็กจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
(9) สามารถปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ
(10) ต้องได้รับการประเมินสุขภาพจิตและผ่านการประเมิน

กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน สถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ 78/1 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2583 8314 และ 0 2583 3000