ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ 21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5559 3000 – 1 ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ