สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565
ช่องทางการรับสมัคร :

  1. สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  2. ทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ ชั้น 4 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  3. ทาง E-mail : saraban@wisdomking.or.th (รูปแบบ pdf เป็นไฟล์เดียวกัน)
    3.1 สำนักงานจะพิจารณาใบสมัครที่วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศและเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
    3.2 รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และใช้เอกสารหน้าเดียว