กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://dhes.moph.go.th และจัดส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 เป็น PDF File ไปที่ Dhes@moph.mail.go.th ตามวิธีการสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2565