ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 น.)