โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-3435-1396 http://www.kus.kps.ku.ac.th