สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2564 โดยดำเนินการดังนี้ ให้ผู้สมัครสแกนเอกสารตามข้อ 3.1.1 – 3.1.3 เป็นไฟล์ pdf โดยเอกสารต้องมีความชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน พร้อมส่งมาที่ E-mail : personnont@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2564 เท่านั้น โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมลว่า “ขอส่งใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ของ ชื่อ – สกุล” เช่น “ขอส่งใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ของ นายสมใจ หาญกล้า” ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับในวันดังกล่าวให้ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 02 950 3071 ต่อ 107 หรือ 123 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น. กรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ เช่น เอกสารไม่มีความชัดเจน ไม่ถูกต้อง ขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ขาดคุณสมบัติทั่วไป ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือ ส่งใบสมัครและชำระค่าสมัครภายหลังจากวันที่กำหนด จังหวัดนนทบุรีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป