เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
– ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2565 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันและเวลาราชการ
**สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร