กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ