สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก www.songkhawehome และยื่นใบสมัครทาง E-mail : songkhawe@m-society.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะ ส่วนตัวจากบุคคลอื่นๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่