เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
*ตั้งแต่วันที่ 11-22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
*ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1. ตำแหน่ง เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
*โทรศัพท์หมายเลข 0-2182-4195-7 ต่อ 165