สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ชั้น 1 (ส่วนต่อเติม) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร