กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (กรณีส่งหลักฐานเป็นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา) หรือติดต่อสอบถาม และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3162