มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.00 น.) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 7 ห้อง 240710 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)