สถาบันพระประชาบดี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 2 อัตรา

สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
2) สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3) มีความซื่อสัตย์
4) มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5) มีน้ำใจในการทำงานและ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
6) มีความตรงต่อเวลา
7) มีความอดทน สามารถ ปฏิบัติงานในสถานการณ์ ที่มีความกดดันได้เป็นอย่างดี
8) มีการประสานงานในการ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ได้เข้าใจ และสำเร็จลุล่วง ได้เป็นอย่างดี
9) มีใจรักในการทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามที่แนบท้าย และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่ช่องทางโทรสาร หมายเลข 0 2577 2335 หรือทางอีเมล์ phraprachabodi@m-society.go.th
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 – 14 ตุลาคม 2565
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2577 2335 ในวันและเวลาราชการ
โดยจะปิดรับเอกสารการสมัครในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.