โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล 18 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน โรงพยาบาล งบโครงการ
1 เภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี)
อัตราค่าจ้าง 25,130 บาท
ประจำงานการพยาบาลตรวจโรคบริการพิเศษเฉพาะทาง (TUH Premium Clinic)จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2 พยาบาลวิสัญญี
อัตราค่าจ้าง 21,680 บาท
ประจำศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ไม่รวม ค่าเชียวชาญแรกเข้าปค่าความต้องการตามสถานการณ์)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3 พยาบาล
อัตราค่าจ้าง 21,680 บาท
ประจำศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ประจำศูนย์ต้อกระจกและเลสิกธรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานการพยาบาลตรวจโรคบริการพิเศษเฉพาะทาง (TUH Premium Clinic) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

4 ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 10,570 บาท
ระจำศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
ประจำศูนย์ต้อกระจกและเลสิกธรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานการพยาบาลตรวจโรคบริการพิเศษเฉพาะทาง (TUH Premium Clinic) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5 พนักงานช่วยงานบริการ
อัตราค่าจ้าง 8,770 บาท
ประจำศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร
1 สมัครด้วยตัวเอง
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospitaltuacth/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368 ถึง 69
2 สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2565