การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง 73 อัตรา

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงนตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
ทำงาน พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว และสระบุรี

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวนรวม 47 อัตรา (สรรหาภายใน 44 อัตราสรรหาภายนอก 3 อัตรา)
  คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง ผู้สมัครประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า อายุต้องไม่เกิน 55 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์, ผู้สมัครประเภท บุคคลภายนอก อายุต้องไม่เกิน 30 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ * หมายเหตุ: พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงทำงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
 • สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
 • ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูง 8 – 12 เมตร ได้
 • สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวนรวม 20 อัตรา (สรรหาภายใน 15 อัตรา, สรรหาภายนอก 5 อัตรา)
  คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง ผู้สมัครประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า อายุต้องไม่เกิน 55 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์, ผู้สมัครประเภท บุคคลภายนอก อายุต้องไม่เกิน 30 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี จำนวนรวม 3 อัตรา (สรรหาภายนอก)
  คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี
 • มีร่างกายแข็งแรง อายุต้องไม่เกิน 30 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 3 อัตรา (สรรหาภายนอก)
  คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) สาขาบัญชี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการเลขานุการ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีร่างกายแข็งแรง อายุต้องไม่เกิน 30 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร
*สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://c1app.pea.co.th/jobhttps://c1app.pea.co.th/job
*ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 16:30 น.