วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนจำนวนเงิน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม วิชากฎหมาย รหัสสาขา 110 นิติศาสตร์
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น (เฉพาะรหัสวิชา 110)
  3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขา 311 คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล การศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต้องการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวัน ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง (เฉพาะรหัสวิชา 311)

ผู้สนใจจะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีที่ตั้ง 139 หมู่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 15.00 น.