มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0674 – 7 ต่อ 446, 02-909-1434 หรือทางเว็บไซต์ http://www.uac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ(ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปีฯ