โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

จังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1 ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

  1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.-16.30 น.)