เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 49 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว ชั้น 1 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) หมายเหตุ จุดรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-14) และทางเทศบาลเมืองบางแก้วจะมีป้ายบอกจุดรับสมัครในวันรับสมัคร