สำนักงาน ปปส. ภาค 1 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 – 6 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด