เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 37 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 1
*ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. (พักเที่ยง) และเวลา 13.00 – 16.30 น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)