สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและ หลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด
ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (แต่งกายชุดสุภาพในวันมาสมัคร)