มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอใบรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)
– ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท