มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 26 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2565 ยื่นใบสมัคร online ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/ https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/ ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (035) 248-000 ต่อ 8804 E-mail : center@mcu.ac.th