โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ โต๊ะรับสมัครด้านหน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565