คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.องครักษ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074