มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูโรงเรียนสาธิต 3 อัตรา

กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเองขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
  2. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.aru.ac.th และ เลือกหัวข้อ “รับสมัครงาน” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยขอทราบรายละเอียดการรับสมัครฯ ได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
    *โทรศัพท์ 035-2765553
    *ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)