โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
1 นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใด สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) ได้รับค่าตอบแทน 520 บาท/วัน (4 ชั่วโมง) หากปฏิบัติงานเกิน 8 ชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงจากอัตราค่าจ้าง

2 พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
2) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
4) ได้รับค่าตอบแทน 330 บาท/วัน (8 ชั่วโมง) หากปฏิบัติงานเกิน 5 ชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงจากอัตราค่าจ้าง

3 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
4) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5) ได้รับค่าตอบแทน 320 บาท/วัน (8 ชั่วโมง) หากปฏิบัติงานเกิน 8 ชั่วโมง ให้คิด ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงจากอัตราค่าจ้าง

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
ให้ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุทัยธานี (อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ชั้น 2)
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ