เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

เทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน/บัญชี/พัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
2 มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี

2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
2.1 ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคล ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ ทักาะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกว่างจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะใน งานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบ ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

อัตราเงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02 5890500 ต่อ 2218