เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 36 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ใน การสมัครได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)