มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งพัสดุเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง พัสดุต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
(2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี www.tru.ac.th และเลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน กรอกข้อความใบสมัครและแนบหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือบริษัท ขนส่งพัสดุ ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 (สมัครงาน) โดยขอทราบรายละเอียดการสมัครฯ ได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี โทร. 036-427501