องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้คุณวุฒิ)

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3561 – 1484 ต่อ 200 ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร