สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนว่างงานของกรมการจัดหางาน โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 35/4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยลายมือตนเองและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน