สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานส่งไปยัง pathumtani.datip@m-society.go.th