กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2565
1 นักวิชาการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
2 นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองงาน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 11 ชั้น 5 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
หรือยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ groupmanage.otpc@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 **โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF