มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน
1). ขอรับใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารที่ปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2) หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้
3)และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093 ผู้ใดไม่สมัครด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์
4) สืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัย ที่ http://www.psru.ac.th