องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

1.1 สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
1.1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

1.2 กองคลัง
1.2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.3 สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
1.3.1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

1.4 สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.4.1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
1.4.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.4.3 ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
1.4.4 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย (เอกคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
1.4.5 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

2.1 สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.1.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2.2 สังกัด กองช่าง
2.2.1 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
2.2.2 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
2.2.3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
2.2.4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2.3 สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน
2.3.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

  1. พนักงานจ้างทั่วไป

3.1 สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.1.1 ตำแหน่งคนงาน จำนวน 6 อัตรา
3.1.2 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 5 อัตรา

3.2 สังกัด กองข่าง
3.2.1 ตำแหน่งคนงาน จำนวน 6 อัตรา

3.3 สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3.1 ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา
3.3.2 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โทร 056 476 617 ต่อ 144, 091 719 3336 และเว็บไซต์ http://www.chainatpao.go.th

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร